SURESH RAMPHUL

Si zordi ou trouv mwa
Pe bat lamok
Ena ennta rezon
Mo rekonet.
Me se television
Ki finn fer mwa
Manz douri kanz
Kan sa pa ti so rol.

Mardaye.

Finn fer kwar
Mo nek bangole isi-laba
Maja karo
Mo kas-pikan
Divan mo responsabilite.
Finn pas mesaz
Gramatin tanto
Nepli kone komye senn
E lor radio
Ki si ou rant dan karyol
Ou pou fini dan karokann.

Komplo.

Dapre kalkil yogi baba
Ek konsta mo bann exper
Mo ti sanse sorti
Avek gran viktwar.
Me finn marye pike
Pou fer ou manz boul
Ki komkwa mo enn ninport.

Palab.

E lor la
Pena pou ise-pouse
Anou dir li pakpak:
Larzan finn sirkile a gogo.

Enn kampagn mari sal.

Ki zot pa finn fer
Pou zet mwa dan poulaye?
Ki zot pa finn fer
Pou koul mwa?
Ki zot pa finn dir
Pou tay mo kart?

Me mo dir zot
Mo pa pou Give Up
Enn lion pa fini so zour
Dan poultri.
Mo promet
Mo pe revini dan sinkan
Pou netwaye.
Ek MBC
Ena kont pou rande.

Marke garde.