An desam 2014 elekter ti konpran ki Ramgoolam, Berenger ek Sithanen ti pe rod fer nu pei vinn enn repiblik bananyer. Alor zot finn fer Ramgoolam perdi puvwar ek so siez, finn gard Sithanen an deor parlman pu omwin sink an ankor ek mank tigit Berenger usi ti pwal dan karo kann. Ek la dernye eleksyon parsyel finn montre nu kuma li top kan nu vot zis pu enn kandida par sirkonskripsyon — single member constituencies (SMC) an angle: bann parti

Sanjay Jagatsingh

politik met bon kandida, kalite deba buku pli bon ek pa tann bann betiz kuma ‘vot blok’ uswa ‘si zot ule minis zot bizin vot 3-0’. Mazinn enn kut dan ki kalite bon latmosfer nu bann eleksyon zeneral ti pu derule si nu ti vot pu enn sel kandida dan sak sirkonskripsyon. Anfet li ti kumsa an 1959 ek 1963. Nu tiena karant SMC. Li pa etonan ki sa finn fer nu gayn bann bon depite ek apre bann bon minis kinn fer nu pei mari avanse. Li ti pu bon pu Moris si nu ti return ek 40 SMC.

Nu bizin osi apresye ki internet pe zwe enn rol de pli an pli inportan dan bann eleksyons. Nunn gayn buku deba ant bann kandida lor diferan platform ek sa bann deba la aksesib ninport kan. Anu pa bliye tu sa bann deba ki derule ant sitwayin san ki media met so nene ladan. Tusala finn permet nu konn ek konpran pozisyon bann kandida pli byen. Anu get bann rezilta aster.

4 Elekter Lor 5 Pann Vot Pu Arvin

Malgre ki Boolell finn eli par enn lavans plis ki 4,700 vot se promye fwa ki nu piavoy enn depite dan parlman ek enn sipor elektoral osi feb (19%). Ansyen rekor ti pu Essoof depi 1992 (30%). Pravind li ti rant dan parlman an 2009 ek de fwa plis sipor (40%) — de elekter lor sink ti vot li. Anfet Arvin so sipor telma feb ki istorikman ena set kandida dan bann eleksyon parsyel kinn gayn enn pli bon sipor ki li malgre ki zot pa finn eli. Petet zot rapel ki an 1989 Collendavelloo ti gayn 40% sipor (47.6% vot konbine ek enn turnout 83%) ler li ti reprezant li apre so demisyon depi dan parlman akoz enn siniatir.

Zafer Pli Inportan Kinn Arive La

Avan le 17 desam dernye dan sink lor wit eleksyon parsyel total vot de promye kandida ti tuletan depas 90% — dan leres trwa ti bizin trwa kandida pu fer sa total la. Be dan eleksyon parsyel ki fek pase nu bizin azut pursantaz vot sis promye kandida pu ariv 90% vot. Enn bel bel sanzman sa. Sa demontre ki elekter finn plin ek bann gran parti ek zot nepli fer kata kata pu vot bann bon kandida dan bann parti pli tipti. Andot mo zot pe vinn de pli an pli intelizan.

Performans Bann Leres Kandida

Ti enn lalit byen sere. Pa ti pe kone kisana pu eli mem de-trwa zur avan skritin. Bann elekter ti pe paret ankor pe reflesi ziska dernye ler. Ki enn bon siyn. Badhain finn fer enn tre bon skor. Zis 348 vot mwins ki Juddoo. Bon se vre ki Diolle ti paret pe anpes MMM dormi byen pandan kanpayn. Bizlall finn bat Maraye kandida PMSD pu sort katriyem. So meyer ran avan sa ti sinkyem an 1992 — Collen ti sort trwazyem dan sa eleksyon parsyel la. Skor inpe desevan pu Bizlall. Semantik finn sirma fer li perdi pa mal vot. Ek si so kominikasyon ti 25% osi bon ki pu Ramgoolam se probableman li ki ti pu rant dan parlman la.

Bann Gran Absan

Se domaz ki Lalit pann prezant kandida dan sa eleksyon la parski ena bon sans ki li ti pu fer enn zoli skor. Elekter pli informe aster ek an plis si zot ti met enn heviweyt kuma Collen eleksyon la ti pu vinn ankor plis tamam. Sithanen se enn lot gran absan. Li ti byen for dan sa sirkonskripsyon lontan. Bon se vre sa manyer ki linn masakre lekonomi ek sa kantite lamizer ki linn kree la li ase difisil pu li eli dan lavil u dan vilaz aster. Enn lot ki ti kav poze se Ramgoolam. Se promye eleksyon parsyel apre so defet 2014. Anerood Jugnauth ti poz kandida dan promye parsyel apre swasant-zero 1995 dan nimero nef. Kav Navin pe esper enn parsyel large dan vilaz. Kav usi linn dekuver ki so defet an 2014 pir ki enn 60-0. Se bizar ki ML pann met kandida etan done ki so lider ti truve resama ki so parti inn vinn enn parti nasyonal. Kav Collendavelloo pe esper Fowdar demisyone depi dan parlman. Sa ti pu ran nu enn gran servis ziska ki nu met anplas bann « recall elections ».

Ki Eksplik Sa Turnout Mari Feb La?

Sa turnout 55% se pli feb ki nunn gayne dan enn eleksyon parsyel. Dernye rekor ti 58% an 1992. Pu sink parsyel ant sa de dat la turnout ti tuletan plis ki 75% dapre bann sif komisyon elektoral. Ek si nu get turnout dan Bel-Roz–Kat-Born pu wit eleksyon zeneral ant 1983 ek 2014 done Statmu indike ki moyenn ti 80.6% ek zame linn al pli ba ki 73%. Enn koz potansyel sa turnout feb la se enn tiart ki tiena zur skritin lor sit web spesyal komisyon elektoral ek dan app ki linn develope ar SIL. Le 17 desam Tiart 1, ki montre turnout dernye 4 eleksyon parsyel, ti lor sa sit la — dayer Tiart 1 se enn skrinn kaptiuh enn lartik lor sit lemauricien.com. Ler u get tiart la li ase fasil pu dakor ek seki ena dan sa lartik la: « Si la tendance à la baisse ne s’est pas démentie lors des trois derniers scrutins, elle est cette fois-ci tombée brutalement, frôlant les 50%, n’était-ce qu’un dernier sursaut des électeurs en dernière heure, alors qu’en début de journée, le mouvement vers les centres de vote était relativement lent. »

Ena Lerer Dan Tiart La

Evidaman zafer ki interesan kone ler un fini yam enn tiart kumsa se depi kan turnout pe bese. Ler u gayn bann done ofisyel u remarke ki anfet turnout la pa pe bese systematikman depi 1970. Ena enn lot zafer ki u remarke: trwa promye sif dan sa tiart turnout la pa bon. Bann lerer la finn korize apre proklamasyon rezilta ek Tiart 2 ilistre vre zistwar lor turnout dernye kat eleksyon ki disponib aster lor sitweb spesyal pu parsyel ek dan app. Rekor turnout ki nun gayne dan enn parsyel ti an 2003. Enn linformasyon ki elekter pa ti gayne avan zot al vote.

Lot zafer ki pli inportan ankor se ki pa tiena oken tandans a la bes lor trwa dernye parsyel avan le 17 desam. Previzyon turnout pu le 17 desam ki dimunn kav fer ar sa de tiart la li pu ase diferan ek sa li kav inflians zot dezisyon pu al vote. Nu bizin osi not enn zafer. Tiart 1 ena 4 sif ek ladan 3 pa bon. Sa indike ki petet pa finn ena enn nivo verifikasyon ki neser pu bann zafer osi inportan ki eleksyon enn manb nu parlman. Se a loner nu komisyon elektoral — pu ki bann morisyen ena buku lestim — ki zot finn vinn avek sa sitweb spesyal ek app la me li inportan aster fer enn lodit tu sa bann sif ki lor sa sit spesyal la ek evalye linpak sa bann move done la lor rezilta parsyel parski dapre komisyon elektoral ena 75,000 dimunn ki ti visit sitweb la.

Les Bann Elekter Tiek Bann Sif La

Li osi inportan fer sa lodit la — pli fasil ek rapid ek kut mwins ser si komisyon met bann done pertinan online ek les bann sitwayin verifye — parski se sir ki dan le fitir komisyon elektoral pu met plis done lor so sit ek enn pake ladan pu an tan reel. Li bon ki nu komisyon elektoral ena bann prosede solid anplas pu ki bann move done pa vinn anpes nu gayn bann eleksyon ki ‘Free and Fair’. Sirtu kan ena pei vinn aprann kuma nu masinri elektoral bon.