JASON LILY

Mo napa permet ou koz mo lintegrite,

Kiete ?

Mo form parti enn lekip ki tou dimounn

kone nou admirab,

Bon pa so ler koz sa, plito nou al fer labous dou,

Ena kiksoz pou selebre !

Mo permet ou koz mo lintegrite,

Amenn ou ti gato, an mem tan nou bwar enn dite.

Ouswa mo fer ou bwar enn dite,

“Legacy” depi sipa komye banane ki nou pe pratike.

Koste nou gete. Koste nou goute !

Mwa mo integ ek mo milit pou, hmm, linite,

Selma to konpran sakenn so trasman dan sa milie,

Liezon danzere me selma nou fann lagrin sa bann pie,

Bann ki amenn sikse ek biye san ki

nou transpire!

Enn dite misie ?