JASON LILY

Kapav to zorey bizin mo lavwa

Kapav to lekor bizin mo lebra

Kapav to rev bizin mo lafwa

Kas to poz swiv mo respirasion

Kraz sa fos ekout to linspirasion.

 

To fer mwa krwar nou pasion an konpetision

Manti mo antiz se trouv mwa pe navig San lam

Pe navig San lam.

Mo trouv twa vinn sa fler, enn ki so leker egal a lafors sistem soler.

 

Mo mont arete me to leker kontigne.

Tousala enn fet, pis ar defet

Boup to linpak sanboul mo kotidien.

To anvi mo gout to lam.

Mo’nn pare pou trouv so laflam.