Nick Jordan Ali Saumoo

Nou tou diferan

Nou ena sakenn nou prop lekor

Nou ena sakenn nou prop lespri

Nou tou nou inik

Me souvan nou dir bann dimoun

Ki zot tro gro ou zot tro mins

Nou dir zot manz bokou

Ou mem fer enn rezim

San realize ki dimoun-la ena enn

mirwar kot li e li kone kouma li ete

Anou fer enn demars aksepte bann dimoun

kouma zot ete e non met bann etiket lor zot

laparans

Anou ankouraz zot pou sorti dan zot konplex

non pa pous zot pou konplexe

Defwa bann move komanter kav fer bann

dimoun dekouraze definitivman par zot fizik

Pran konsians nou tou nou inik

Nou tou ena nou prop bote

Ki to ena seve afro ouswa to seve drwat

Ki to gro ouswa to mins

Ki to blan ouswa to nwar

Nou tou nou enn bann morisien

Nou tou nou enn bann imin

E nou merit respe