JASON LILY

Dan lespas konfinnman,

Dan lextaz kontinielman.

Mo langaz isi prezan,

Inn vinn enn zarm malerezman.

Mo dibien fer mwa bliye mo ti mizer,

Mo fortinn fer mwa bliye to ena leker.

Move mo servi pou zwe dan lamar,

Ek les vizion brouye tengn lalimier lespwar.

Dan lespas sibitman, yer mo ti zanfan,

Zordi mo’nn oblize vinn gran.

Sistematik met lafot lor mo ledo,

Kouma gro ros ouswa pake kann.

Fwet transforme par langaz malang.

Mo lavi sinp, se to regar ki perverti,

To krwar to oblize koze, ou maltrete,

Ladan, to’nn fer to BSc.

Pei poezi selma li resit so bann ver,

Poet-la ena fwa so refiz li trouv dan dekor lanver.

Dan lespas enn lot trip,

Mo aterir divan mo mirwar.

Mo reget mwa, mo riy ek mwa,

Ek mo al fouy later, prefere planter,

Parski to’nn bliye ki kan pou mor,

Twa ek mwa pou anter dan mem later.