URVASHI BABAJEE

Dimounn nepli imin

Zot pans pou zot

Zot pa gagn letan

Pans pou lezot

Valer ape perdi

Lamitie ape kase

Si ena pou frekante

Sakenn get pou so lintere

Si ena pou batir

Pe batir par foste

Mansoz ape kole

Mem si ena pou fer linite

Ape angrese ek mem lesouf

Zis pou pa ekoute

Kot progre?

Kan laverite diforme

ki lapenn?

kan leker pe detourne

lizie pe gete ar laenn

ene laont pou limanite

Si to ti donn mwa to lame?

Si to ti donn mwa to lekout?

Enn lakor an sinfoni ti pou forme

Nou ti pou apel li limanite