SURESH RAMPHUL

Twa kandida indepandan

Twa kandida ti parti

To ti kone pa dir non

Ki to pou manz feyaz.

Eleksion napa depann

Zis lor zoli zoli lide

E gran gran konviksion

Eleksion li depann ousi

(Nou dir li seksek)

Lor lafors to pitay.

Fann lamone, briani kado

Bandrol, baz ek gajak

Dan sak kwin lari.

Filwar loto, tam tam

Dholok ek penk-penku.

Promes grene pena ler

Ouadir zamalak.

Fer labous dou avek piksidou.

Tousala kikpar finn ena

So linpak sikolozik.

Twa kandida indepandan

Twa kandida ti parti

To ti kone pa dir non

To pou tas dan poto.

To leker gro, to abat

Me si to get bien

To viktim enn sistem bankal:

Gro poson manz ti poson.

De trwa sinpatisan

Dan leparaz

Finn fer twa kado

Enn vot sinpati

Sa pa finn servi twa nanyen.

Dan politik

Tonn bizin finn konpran

Si to kangal

Dimounn vers kot labriz bate.

Li ti koumsa avan

Li pou koumsa ankor.

Se pa fourmi ki pou fer

Lelefan kaptile.

To ti kone

To pou gagn bate kondire.