MICHEL DUCASSE

 

 

Set zetwal lor lamer briye dan gramatin

Sakenn so lalimier dan Losean Indien

Kouma frer kouma ser, nou tou nw’enn sel fami

Ena dan nou regar lorizon linfini

 

Dan liv zeografi, sakenn tras so zistwar

Ler nou koste ansam, nou vibre ar lespwar

Galoupe nou vini, les nou get pli divan

Partaze, selebre, fer nou leker kontan

 

Kan nou rezwenn lor lapis

LaRenion, Komor ek Moris

Mayot, Maldiv, Madagaskar

Sesel : get 7 pou pran depar !

 

Mem si lekours lavi zame pou arete

Nou bizin pran letan pou mark nou lamitie

Sakenn ek so nivo, me lame dan lame

Pena pli gran viktwar ki drapo linite

 

Kan nou rezwenn lor lapis

LaRenion, Komor ek Moris

Mayot, Maldiv, Madagaskar

Sesel : get 7 pou pran depar !

 

Tou bann zil ansam nou pli for

Pli zoli rekor se zefor

Gagne, perdi, seki konte

Se meday lamitie

 

 

 

 

* Ce texte a été mis en musique par Eric Triton. La chanson Meday lamitie a été interprétée par Cindia et Dariana Amerally, Clarel Armelle et Blakkayo, lors de la cérémonie d’ouverture des JIOI 2019