JASON LILY

Mo sarye mo boulo lor mo ledo.
Non non non non non non,
Mo patron pa anvi fasilit mo fardo.

Mo det inn arponn mwa ziska dan kaso,
Zordi mo pli gran fann li tou sa bann baro.
Lavi pa arete li kav pli konplike.

Non non non non non,
Kitfwa mo’nn tro reve
Non non non non non,
Sa li pa gagn drwa vre.

Mo lavenir li res dan posibilite
Mo bwar manze, me mo fami kontign trase.
Wi mo pase, li pa pou vinn mo landime,
Wi mo fitir, pa pou parey ek mo pase !

Defet transande vinn laglwar,
Erer korize vinn laviktwar,
Se ki ti dwa mo zanset, mo les li tini so labouzi,
Pakt mistik avek lareisit revinn dan gran tit !