PERCY KAMANAH

Percy Kamanah 

Mo ti Moris to ris li ris nou ris

Lamitie larmoni fer nou la fors

Nou de lame tape e sa li zis

Pou fer lasev loule anba lekors

Moris metis met zis to rob a fler

Pou ki le mond rekonet to bote

Zordi inn ler nou tou pou sant an ker

Enn ler a par fer nou drapo bouze

Fe dartifi s melanz kouler pli bien

Dan enn lidantite orizinal

Akter aktris de losean indien

Se mwa, se twa, nou tou dan zil egal

Defetis pa dan nou vokabiler

Ek nou fer tou pou nou gout laviktwar

Inkline divan merit ladverser

Gard latet ot pou fer zayir lespwar

Rasis kominalis inn mor toufe

Sportif so lespri pe xprime

Tou nou bann vye refl ex fi nn pran dife

Nou lavenir ansam se sel sime

Fe dartifi s melanz kouler pli bien

Dan enn lidantite orizinal

Akter aktris de losean indien

Se mwa, se twa, nou tou dan zil egal

Moris to tris kan bannla sot dilo

Me zis dir twa zordi zot avek nou

Diaspora li osi ape met so

Lafl am monte vagla pran nou partou

Moris metis met zis to rob a fler

Pou ki le mond rekonet to bote

Zordi inn ler nou tou pou sant an ker

Enn ler a par fer nou drapo bouze

Fe dartifi s melanz kouler pli bien

Dan enn lidantite orizinal

Akter aktris de losean indien

Se mwa, se twa, nou tou dan zil egal