JASON LILY

Lom ek so kominote,

vini vinn kominie,

vini vinn priye,

vini vinn demontre.

Ki mo bann plis privilezie,

ki mo ena kapasite fer twa sese.

To va arete rod viv to lavi trankil,

ek to erezi pe kas mo nisa.

Lom ek so lespri ‘mwa ki kone’,

telma previzib ki zis seki li pa kone,

ki li dir sa mo ti kone, ki mo pa ti kone.

To kone ?

Lom ek so laverite,

bizarman seki trouv pou li,

zame li rod inpoze.

Seki anvi pran, pase, pran chake !