JASON LILY

 

Kifer Soley ekler nou ?

Ki ena niaz, ki ena loraz,

Soley kontign fer so travay.

Plis ankor, li zis la, li prezan.

 

So reyon donn saler,

Kre lavi, donn li valer.

So laksion ankouraz bann pep,

Wi depi ki lavi inn vinn lavi,

Depi ki konsians existe,

Depi koumansman.

 

Eski nou zordi nou aksepte sa Soley,

Sa kreater ki sakenn ant nou ete ?

Eski nou zordi nou pou aksepte prezan,

Ek ofer nou letan a sa kado lavi ?

Eski nou pou aksepte resof nou leker,

Kan nou krwar ki nou merit zis freser ?

 

Kapav nou konstitision mazik ek kosmik,

Ena lokazion pou repran so drwa.

Ek ekler nou-mem avan,

Ek fann sa zis partou.

 

Etinsel lespwar, reyon bienfe, kado inik.