DEV VIRAHSAWMY

Manti sa do ta! Pei pa toktok!

Pa ekout pagla, pa ekout bann plok!

Misie Dideor ti dir nou enn fwa

Gran Boug ti tir plan pou ranz douniya.

Manti sa do ta! Nou pei enn far.

So fanal fouy trou dan vwal marenwar;

Fer grannwar vantar desann so kalson

E met declare dan kare koson.

 

Anou sant kiltir: “Pa traka baba!

Ena dalpita ek makaroni;

Ena farata ek moulouktani;

Ena dilebi, ena kennteki.”

 

Nou pei model pa zis paradi

Me osi model grander tilespri.

Boukou-boukou senn pou nanye ditou,

Tapaz barik vid finn vinn manitou.

Piti kouma gran, nou tou tirer plan;

Nou envant koze ki pa ekziste;

Noumem nou model nasion larkansiel.

Pa ekout bann rann, ekout zis nou bann.

 

Anou sant kiltir: “Pa traka baba!

Ena dalpita ek makaroni;

Ena farata ek moulouktani;

Ena dilebi, ena kennteki.”