URVASHI BABAJEE

 

nou pa anvi anpwazone

nou ankor ape tras nou sime

pou nou sape

 

fer nou bliye tras vwayazer

ki parfwa nou ti ete

leker ousi tranble-tranble

 

bann rev ousi kas-kase

e mem touf-toufe

bann frer ek ser ape krake

 

kan laflam pou arete?

pou lespwar donn so kou

pou liberte pran rele?

 

pourtan, deryer se zis lepase

parfin dime, ankor pou bate?

pou ki enn lot liniver rene?

 

leker ousi sap-sape

difisil pou anvlope e mem fixe

zis lafors kosmik kapav bare