— Allo Beti, it’s me, Mawsi. Kot ti ti été : dipi gramatin mo pe call toi…
— Sorry, mo napa ti lakaz, Mawsi. Ki finn arrive? Ou énan enn problem?
— A problem? You mean a husband problem. Zot finn fer mardaye ar moi!
— Kisenla ki finn faire Mardaye avec ou ? Mo konn li, sa dimoun la?
— Of course you know him very well. Li famille are toi.
— Enn famille are moi, bizin famille avec ou aussi. Li finn faire mardaye avec ou? Kisenla sa?
— It is the son of X. C’est enn mové batchiara I can tell you!
— Y? mais jamais li ti propre famille avec nou, li, Mawsi. Li parenté de loin par enn sœur so matante ki cousine mo grand-mère, mo croire.
— But he told me the contrary. Li dire moi ki li bien proche avec toi ek to mari.
— Mais non. Ou konné kuma sa été dans Maurice : tout dimoune dire li beau-frère ou bien cousin. Mais nous napa frékenté Y, nous.
— But he told me that you are close. Li dire ki zot allé vini lakaz.
— Jamais de la vie, Mawsi. Nous zoinn seulement dans mariage ek la mort. Mais kot ou finn all zoinn Y ou?
— He contacted me for the elections. To pas ti konné ki li ti candidat dans so village?
— Kot mo pou konn ça moi? Kifer li finn contacté ou Mawsi.
— You know my mother comes from the same village. Ena dimoun finn dire moi donn enn coup de main pour faire enn nouvo lekip élu. Pou met lord dans villaz, amenn developpement.
— Mais ki ou énan pou faire ladans ou, Mawsi.
— You know I have a piece of land there. Si jamais éna développement, la route tout sa la, later la pou gagne valer, you see.
— Aster mo konpran kifer ou finn intéressé avec election villageoise. Bé kifer ou finn support Y?
— Parski li finn dire moi ki li apolitik. That he and his team are not supporting Labour ou MSM.
— Mais dans dernier election ou ti support Navin, non ? Kifer ou finn sanz kazak?
— Guette kot sa finn amene nou : dans karo kann ! It is time to change. Donne zot chance bann jeunes apolitik ki envi travail pou zot village. L’avenir c’est la jeunesse.
— Manman Mawsi, ou koz parey kuma enn candidat dans enn meeting!
— But what they say it is true. Finn ler pou faire bann dinosaur lev zot paké allé et remplace zot par ban zenes, non? We must listen to them to find solutions to our ecological problems.
— Mawsi ! Ou koz pareil kuma Greta Thunberg!
— Greta what ? Kisenla ça?
— Sa meme sa collegienne ki ti alle Nations Unies pour dire ki ban gouvernement pas respecté la nature ek zot pé pé fini nou planet.
— She is right, don’t you agree? We have to change if we want to survive, Beti. Bizin écoute la voix zenes parski zot ki pou la demain, pas nou!
— Rien a dire Mawsi : ou finn vinn enn écologiste. Y finn réussi faire ou change kazak.
— Faire foutan mem toi. Don’t you see the climate change? Don’t you see what happening with the Covid ? Bizin support la zenes pou sauve le monde.
— Ou énan raison Mawsi. Quand ou get tout séki pé passé dans le monde ou bizin gayn peur. Alors Y ek so lekip finn élu dans election villages?
— Oui Beti zot finn arrive divant ban group ki gouvernement ek l’opposition ti pé support.
— Ou devet mari kontan Mawsi : ou ban candidat finn élu.
— I was very happy by the results. Ça c’était avant.
— Avant kiété, Mawsi ?
— Avant ki Y faire so mardaye avec moi. You understand?
— Mo napa konpran, nanrien Mawsi. Ou dire moi ki ou finn support enn group apolitik dans election villaz, ki ou ban candidat finn élu. Kifer ou pé koz marday?
— Listen to me : Y avec so group finn present zot kuma bann candidat apolitik, ni pou gouvernemnt, ni pou l’opposition.
— Sa mo finn comprend. Zot finn éli parski zot apolitik parski, kuma ou dire ou mem, bizin changement pour l’avenir.
— Yes. Mais apres élections… ayo, kan po pensé séki zot finn faire mo envi kraz partout, I tell you.
— Mais ki zot finn faire kumsa, Mawsi?
— Like you say in creole : zot finn vandé. Zot finn faire marday.
— Kisenla finn vandé, kisenla finn faire marday, Mawsi?
— Y avec so group. They said they were apolitic, now they are supporting the government.
— Mais ki manière zot finn faire ça?
— Let me tell you : pour élection district council chaque village avoy deux représentants. The opposition and the non politics have the majority in the villages.
— Oui sa mo finn lire dans ban lagazet. Ramgoolam ti dire ki dans élections villageoises gouvernma finn gagne enn batté bef.
— But in the district council elections c’est l’opposition ek ban apoolitic ki finn gagne enn batté bef.
— Bé ki manier Mawsi? Kimanier majorité kapav perdi élection ?
— Parski ena conseiller, parmi Y ek so group, ki finn van zot kadav avec gouvernement. They are big sellers I tell you. This is the marday.
— Mais Mawsi ou pa tip é dire moi bizin faire place pour ban zeness…
—… some youngs are worst that the old, Beti. Hier zot ti apolitic, zordi zot pé dire Pravind nou le roi ! Zot pareikl kuma sa ban politicien ki ti vandé la veille grand élection.
— Mo espéré ou fin dir Y ou façon de penser ?
— His phone number is out of service. En tout cas mo capav dire toi enn zafer : pas avek sa ban ti batchiaras vender la ki pou énan enn changement. To kapva rann moi enn service, Beti ?
— Bien sûr, Mawsi.
— When you’ll meet Y at the next weeding tell him en zafer pou moi.
— Ki ou oulé mo dire li, Mawsi ?
— I’ll come back a day or another. Dire Y évit zoinn moi kan mo pou retourné. It will be better for him.