Le tapis rouge du MTC
— Éta Ti-Louis, ki pozition my friend ? Ki to pou dir mwa la ?
— Monn aret dir, mwa, mo zis observé.
— Mo ti bien dir sa, tonn vinn kouma Ponce Pilate. Tout voir, tout entendre et ne rien dire. Inpé kouma Innoncent IV. Ti-Louis, zot fi nn fi ni met twa dan lékol.
— La ki to oulé mo dir ? Ki monn bien amerdé ? Wi, mo mari amerdé avek sa bannla. Plus on avance, plus on s’enfonce. Lor la to fi nn trouvé ki fi nn passé ? Zot konvok St Paul olié zot dir li so kat vérité ek pran bann décision ki bizin. Mo trouvé kouma dir fi nn tir tapi rouz ek mo sir Sherlock Holmes fi nn rétrouv so bann réfl ex de barman, li fi nn servi kafé.
— Sa mo sir et certain. Zot rétir permis so entraîneur zot vinn dir ki « c’est une simple rencontre ». Ki fi nn kozé dan sa réunion la ? La kot France-Allemagne dan demi-fi nale Coupe du monde ? Mais de qui se moque-t-on ? comme dirait notre Jack National.
— Pa koz pran dimounn pou kouyon ar mwa, mo ankor plis amerdé avek sa bann mini-décision ki pé pran la. To konn la dernière ? Abé Durso fi ni prend la poudre d’escampette. Li kouma Neymar, li fi nn met enn goal apré li alé. Li gagn so paké pou so travay samdi ek enn tapi rouz pou li kapav kit Maurice. Pa pou éna témoin, pa pou éna case. Ki to dir sa ? Mirak pa mirak sa ? Pli for ki David Copperfi led sa.
— Ti-Louis, mo fi nn déza dir twa, Innoncent IV samem pli gran faiseur de miracles dan Moris sa. Pov Arena ki fi nn tass dan l’arène.