Mo langaz mama

RAPHAELLE DOMINGUE

- Publicité -

Mo finn ne lor enn lil

Mo zanset rakont lavi difisil

Mo lavi pa « enn kado”

San sapo mo travay dan karo

Mo mor dan so

Me mo pena repo

Sarye mo kalver lor mo ledo

Pena swa si mo anvi trouv tanto

Ala marenwar tonbe

Enn dife ki pou alime

Sakenn so dir lazourne

Pou evapore kan ravann sofe

Mo finn kre mo prop langaz

Mo ti kone li pou fer ravaz

Mo ofer mo desandans enn leritaz

Zenes fer li fer tapaz

Zordi enn nouvo zour

Me dimounn ankor sour

Malgre mo tap tanbour

Zot ferm mwa dan lakour

Mo vinn enn solda ater

Me seki lao-la konn so valer

Mo retrouv sime lalimier

Mo santi enn nouvo kourander

Mo finn rekile pou mie sote

Lao-la donn mwa drwa pou exprime

Pou mo kre enn nouvo lavenir

Enn zoli me dir lavantir

Mo langaz mama exsepsionel

So valer transdimansionel

So pouvwar konn linkondisionel

Mama li pli zoli ki larkansiel

Lotorite aprann servi to pouvwar

Pa tro panse to dan laglwar

Aret sof pou nanye to pa enn boulwar

Akoz Twa mo langaz viv dan nwar

Mo pou fer twa per kouma koulev

Malgre mo enn sinp zelev

Me selman mo ena enn rev

Pou fer mo langaz vinn enn sedev

Mo langaz ena so pwisans

Pa dout li donn li so sans

To koz li me selman to donn li penitans

Seki opouvwar aret fer rans

Seki dan parlman bien kontan pou kriye “VALER”

Tou kalite palab lor mo zanset so douler

Me eski zot konn viv dan sime lamizer?

Pa tap mo ledo pou to apel mwa “to frer »

—–

Mwa Raphaelle Domingue, mo enn pasione poezi depi mo etidie Kreol Morisien depi mo premie klas an primer. Mo remersie mo fami pou tou soutien ki zot finn aport mwa sirtou mo bann profeser KM ki finn touzour la: Mis Megan Rose ek Misie Ashvin Sembhoo.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour