Kan nou pe get lemond zordi zour, nou obzerv enn kote, nou sistem ki anplas ki malgre pe gagn gro koudmin ek boukou sipor nou bann dirizan Later, li pe viv lagoni so bann dernie zour. Ek lot kote, nou pe trouv kouma plizier group dimounn partou lor Later ziska dan Moris, ape pran lari pou vinn zistema dir ek enn sel lavwa, ki zafer la napa bon ditou, bizin kraz sistem la ek vinn kree enn lot model net.
Ala ki sa finn inspir mwa partaze isi. Moris, malgre ki pe travers enn marenwar, li antoure ar enn ta lenerzi pozitif ek li ape donn nesans enn mari zoli zafer net. Ek la, li ape bizin koudmin ek bonn volonte tou Morisien ki la zordi zour, sirtou, pou ki sa gran moma la deroul dan enn manier serye net pou nou pei.
San ki vinn devwal plezir explorasion zimaz la, dan tou bann diferan elema ki ladan, yinyang la pe montre ki Later ek Liniver ansam ar tou so bann zanfan ape akous enn nouvo lespri ki pou vinn remet lekilib ek larmoni dan sa gro kaka ki nou sivilizasion inn fane partou lor Later. Reekilibraz la, li pase lor tou plan ek dan tou kote, ki li depi so mikro ziska so makro tou. Kouma tou nouvo sanzma amenn otomatikma so kantite lexitasion ek sirtou so bann kestionma, dan sa nouvo lespri la, bann sistem/istriktir piramidal napli pou kapav existe ditou.
Anba zimaz la, nou pe asiste lamor piramid ki model dominan. Parski nou tou interkonekte ek interdepandan, ala kifer lamor sistem la ape paraliz partou. Sinon, dan so lorganizasion orizontal, nouvo lespri la, li so lekontrer net ek li an larmoni ar lorganizasion Liniver ki moter Lavi. Zoli paradox ki ena dan tousala, seki natirelma, tou kitsoz dan Liniver deza konekte, parey kouma dan zimaz la, tou zanimo, tou plant, tou saki la ena konexion ar zotmem, antre zot me sirtou ar Mama Later parey kouma enn internet me ki res toultan alime ek konekte. Avatar ! Akot linformasion sirkile dan enn manier lib ek dinamik (enn vre ekosistem ! enn vre repiblik !). Nou interkonexion zordi zour fer ki tou menas, tou latak sa Larmoni la pe provok sa gro reaxion sa mouvma planeter la.
Aster ki nou sinial ek vites konexion inn vinn pli for, Lepep Later inn vinn enn sel, ek partou lor Later, li ape kestionn model anplas ek so bann garan, mem ziska isi kot nou ete. Ek li ape koz ek enn sel lavwa pou vinn dir enn sel mem zafer : “Nou napli anvi sa model pouritir ki la la, ek sote pile, nou pe vinn kree bann kondision pou ki permet lemerzans ek linplantasion sa nouvo lespri la. Nou Lakaz sa. Nou Lavi sa. Nou Drwa Lezitim ousi sa.
Bizin azir. Vit. Ansam. Apresie, partaze ek vibre.