Koz enn vre koze !
Letan fini koz-koze, kan fini demaske e demakiye, ki pou reste pou fer ? Sakouy latet, plore ? Kisannla ki pou koz enn vre koze pou invant enn nouvo sime ?
Letan mo fini koz-koze
Diskite Kiskite Kas konte
Demerde Amerde Marke garde
Met lord dan lalis kominalis
Ofer lanbasad seki an plis
Rasir tou bann bater bis
Letan mo fini konte rekonte
Mo retrouv mwa dan lakle