Zordi mo pou ekrir an kreol pou mo dir direk seki mo panse dan mo lespri. Ki sa Morisien ki pa reflesi an kreol dan sa pei-la ? Aret deklare ! Zordi mo pou ekrir an kreol pou mo dir direk seki mo panse. Kot deba dide, kamarad ? Nek to pou fer komik mem (fer bourik) lor lestrad, ziska eleksion vini (pa res boukou zour). Nek to pou fer boufon ? Pran nisa. Pran dimounn pou kouyon.