Jeff Lingaya, Fabien Manuel et Yavin Coopan, qui s’opposent contre le projet CT Power, invitent la population à accrocher une pancarte avec un message contre la pollution devant leur maison ce soir entre 19 h et 19 h 30. Ils leur demandent ensuite de poster sur leur compte Facebook la photo des pancartes.
« CEB ek CT Power finn sign enn kontra le 27 desam 2013, deryer ledo lepep. Sa kontra-la, li konsern lavenir ekonomik ek lasante tou bann sitwayin ki viv isi. Avek inplantasyon CT Power dan Moris ki servi sarbon pou fonksione, personn pa kapav garanti ki nou bill kouran pa pou monte. O kontrer, ogmantasion kapav drastik, a mwin ena sibvansion, e sa sibvansion pou enn gaspiyaz fon piblik, ki ti kapav investi dan lenerzi prop, avek bann kreasion lanplwa dan sekter lenerzi prop. CT Power pe vinn inplante dan Moris alor ki kapav servi lenerzi soler ek divan. Anplis, nou fek gayn enn sentral nef dan St Louis, ki vedir ki sa bann rimer lor “Black Out” la, ti anplis, mal kalkile, finn ankor plis rekile. Pena okenn rezon an 2014 pou al galoup ver CT Power ek so polision.
Bann fakter ki pou fer nou bil kouran vinn pli so : 1) pri ki CT Power pe vann kouran ar CEB li Rs 4,50 à Rs 5,50 me pa kone si li inklir bann depans lor instalasyon striktir pou CT Power ek pri aktiel sarbon. Previzion se ki pri sarbon ki pou monte lakoz li enn “fossil fuel”, vedir li pou vinn pli rar avek letan e donk, li pou vinn pli ser. Nou dimann bann lotorite ki la pou defann nou demokrasi, rann piblik kontra PPA 2013. Sa, li irzan. Lepep ena drwa kone ki kontra pe sinie deryer so ledo san so konsiltasion a traver CEB pou enn desizion mazer koumsa, ki pou afekte tou lapopilasion », expliquent Jeff Lingaya, Fabien Manuel et Yavin Coopan.
Afin de lutter contre le projet CT Power, Jeff Lingaya, Fabien Manuel et Yavin Coopan demandent aux Mauriciens de participer entre 19 h et 19 h 30 aujourd’hui à une sorte de mouvement de protestation en accrochant devant leur domicile une pancarte sur laquelle ils écriront un message contre la pollution. « Amen enn pankart avek OU Mesaz personel lor la pou proteste kont polysion ek ed dimounn pran konsians konsekans bann kontra kiape sinie deryer nou ledo. Fer zot bann kamarad, zot bann fami tir foto ouswa filme, e poste lor zot paz facebook ek lor paz : “Alim Lalimiér Lor Simé Sanzman” », explique le trio.