Ala laswit zistwar GranPrins le vantar ek LeRwa vie renar. Me mo pou dimann zot, mamzel-madam-misie, ki zot exkiz mo pardon : sa zistwar-la pena moralite… ?
Enn zour dan enn pei
Antoure ar dilo
GranPrins ek LeRwa
Inn regagn lapeti
Pou aval zanimo