Il était une fois, un vendredi au CDM
— Éta Ti-Louis, ki pozision ? To ousi to pé res loin, to pa kosté ditou mo trouvé. Kifer ? To pé kasyet bann Rottweilers ?
— Ki Rottweilers to pé kozé ta ? Tou sa tapaz ti pé fer la ti enn zes sa. Enn sel ki fi nn vini. Sirman dé lot-la ti ankor pé fer la grasse matinée avec vue sur la plage.
— Ti-Louis… mo bien krwar to pa tro kontan sa zafer komision danket-la twa. Sirman to per to perdi sa bann ti privilez ki to pé gagné dépi ki lafi mé blan finn sorti pou Innocent IV.
— Twa nek privilez mem to trouvé. Mwa mo zis kas enn ti poz manz pistas ek mo get sinéma.
— An tou ka Ti-Louis, falé get sinéma ki ti éna vandrédi dernié.
— Pa kozé, kisannla ti akter prinsipal et kisannla fi nn amenn mové rol ?
— Ti-Louis, ki mo pou dir twa. Ti mank zis to mem pou ki tablo-la konplé. Fodé gété papa, Dokter Dolittle fi nn per ki bann Rottweillers mord so molé, li fi nn ramas so short nwar pou mett so kanson. É pa fini, ala li met légan tou.
— Hé, samem pou lé kou mo fi nn rémarké kot tir disan bann assesseurs ek porteur fi nn mett zilé tou. Éna bézé ladan…
— Pa fini, mo trouv la tant palab anba kot lantré trankil mo dir twa. Innocent IV ek St-Paul fi nn fay-pat san kler ! Pou lé kou, ti Benoît ek fi tir ex-prézidan mem finn bizin fer prémyé laprier dépi 6h dimatin. Ti res zis pou répenn MTC avan bannla vini.
— Selma to bizin dakor ek mwa, mon bon ami fi nn konn res loin dé sa bann zafer-la. To fi nn témoin ki li pa fi nn vinn mel li avek la foul. Sapo selma, good behavoir…
— Ti-Louis, good behavior sa ou swa li ti pé fer 14 saplé dan so loz ?