KAVINIEN KARUPUDAYYAN

Chinnasami Subramania Bharati finn pran nesans le 11 desam 1882 a Ettayapuram ki trouv dan Leta Tamil Nadu. Koze ki Aya Soopaya Poinen ti kontan dir ki “Si dan lame enn solda ena zarm, dan lame enn profeser ena plim” ousi vre pou C.S. Bharati pli koni kouma Mahakavi(Gran Poet) Bharati mem si li de so kote li ti kontan ekrir avek kreyon kouma Varadarajan Ramaswamy (Va Ra) ekrir dan so biografi intitile Mahakavi Bharatiyar. (So version angle ki finn tradir par Amshan Kumar finn piblie an 2021). Poet, filozof, zournalis, C.S.Bharati finn kit plizier tras lor so pasaz de par so kontribision literer ek zournalistik dan sa gran mouvans otour konba ki finn amenn liberasion Lind depi lasenn kolonial an 1947. Mem si Bharati pa finn reisi trouv soley Lindepandans, li finn ekrir pou donn lavwa a tou seki pena lavwa, pou lager kont linzistis sosial ek pou amenn enn landime meyer. So lekritir finn donn lafors ki bizin a tou seki finn kontinie konba pou kas lasenn dan lame ek dan lespri. Bharati ti ousi ena enn sansibilite extraordiner pou Lanatir, Langaz, Lemond ki otour li ek nou retrouv tousa eleman-la dan so poezi.

Le 11 septam 2021 mark 100 banane depi lamor C.S.Bharati. Li enn ironi ki rekonans a Bharati so korpis literer finn vini kan li tinn fini kit later. An efe nasionalizasion so travay finn konplete an 1954. Se enn evennman rar dan listwar literatir mondial. Setadir ninport kisannla kapav piblie Bharati so teks, kapav tradir ouswa met li an sante avek sel restriksion ki bizin gard li dan so lorizinal san okenn modifikasion. Sa montre ki so teks anfet apartenir a la Literatir. Me li domaz ki 100 banane apre so lamor, Bharati ankor ondire mekoni an angle ek franse apar enn de tradiksion ki finn fer so travay loner kouma sa ki finn realize par gran ekrivin ek tradikter Tamoul M.L. Thangappa (1934-2018).

Nou priye for ki dan prosenn 100 banane ki pou swiv Bharati so lekritir pou anvole bien lao dan lamizik divan, sot brizan al tous rivaz lezot Langaz. Li bon siniale ki Pei Moris finn rann C.S Bharati omaz kan finn donn Lopital Lizie ki trouv a Moka son non: Subramania Bharati Eye Hospital. Nou pe propoz enn tradiksion an Kreol Morisien enn poem intitile “Not mazik depi enn Laflit”, enn ofrand akot lipie Mahakavi C.S.Bharati pou komemor 100em laniverser depi linn kit later.

Not mazik depi enn Laflit

ki so lorizinn, tōzhi?

kisannla pe zwe sa morso-la? Dir mwa do!

eski li kapav pe sorti depi sa kolinn ki trouv lao laba-la?

ouswa depi brans enn pie kikpar?

eski li sorti depi enn later agrikol, sa Lamizik-la?

Li fer mwa naze dan enn Lamer Lazwa

eski li posib ki se vag ki pe sante pandan ki

dan Larivier Yamuna, vag ape danse, zigzage?

eski fey ki bouze dan Divan fer enn son parey?

eski fey kapav fer enn Lamizik paradiziak koumsa?

eski li pe anvole depi fin fon enn Lafore ki trouv dan kwin?

eski Labriz ki fane enn sware Plennlinn sarye li

depi enn later etranze, li, Zanfan Divan?

Kouma sa bann Not-la fonn mo Leker!

sa kalite not Lamizik ranpli ar douser, ar āasai-la

ki zame pa finn kares Later avan

eski se pa enn Zwazo ki pe sante,

enn Zwazo ki so Lekzistans ankor enn mister?

Ouswa eski se bann Kreatir depi Lesiel ki ape zwe kouk-kasiet

e pe zwe zot instriman misikal?

Non do matlo, se nou Kannan ki pe zwe so Laflit, sa Amoure-la,

enn Lamizik ki pwazon pou Leker me Dimiel pou zorey

se pa enn morso me enn fles ki pa kapav bare ki li anvwaye

pou giji leker zennfi avek Not mazik depi so Laflit.

*tōzhi: kamarad tifi

*āasai: lanvi/dezir

*Kannan: Bondie Krishna