JIMMY HARMON

 

Dan kad ouvertir Festival Internasional Kreol (FIK) 2019, enn de parol dan nou lang kreol. Ena bokou definision ki dir ki ete poezi ek ki ete enn poem. Mo panse kan nou fer poezi nou transform sak mo avek so laksan, so tonalite ek nou donn zot enn mizikalite. Sa ki mo esay fer isi dan sa poem ki mo finn apel ‘Dir’.

Dir

Dir

 

Ki to dir ?

Mo dir ?

To pou dir?

Li dir ?

Anou dir

 

Bizin dir…

Ki zafer ?

Kot sa ?

Nou pou dir

 

Mo pa dir ?

To pa pou dir ?

Li pa finn dir ?

Nou va dir

 

Kan pou dir ?

Kisannla pou dir ?

Kot pou dir ?

Mwa, Twa, Li, Nou

Anou dir

 

Pena zour

Pena ler

Bizin dir…touzour dir…dir touzour…ki kone ?