- Publicité -

15 SEPTAM : Zourne Internasional Demokrasi

n 1997, ONU finn dekret le 15 Septam Zourne Internasional Demokrasi swit a adopsion Deklarasion Iniversel lor Demokrasi kot ONU ti vinn poz bann prinsip ki permet definir enn demokrasi ek definir so bann karakteristik ek fonksion. Pou lane 2012, tem sa Zourne-la se: « l’Education à la démocratie ».
Nou panse ki sa tem-la tom bien dan kad deba ki pe ena aktielman dan Moris depi ki Komite Drwa imin ONU finn donn enn zizman dan enn case ki ti finn depoze par Rezistans ek Alternativ (ki nou salie an pasan pou kouraz ek konstans ki zot pe montre dan konba progresis ki zot pe amene). Nou pou rapel ki case-la ti an lien avek obligasion ki pez lor ledo sak Morisien kan zot desid pou partisip kom kandida dan enn eleksion lezislatif. Obligasion pou deklar zot apartenans etnik pou permet fer kalkil kan pe dezign best-loser.
Indepandaman lor lopinion ki nou kapav ena lor sa size-la, li kler ki li enn bon lokazion pou ninport ki Morisien, sirtou bann zenn zenerasion, reflesi lor ki model sosiete zot anvi nou viv demin, dan ki tip demokrasi zot anvi ki nou bann fitir zenerasion evolie. Dan nou paz Anou koz parol zordi, pou mark sa Zourne-la nou pou kontant nou zet detrwa baz reflexion, kouma ONU pe invit  nou fer, pou reget enn-de laspe fondamantal ki asosie ek konsep demokrasi.

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour