KERSLEY CHOWRIMOOTOO

Sa enn miz an gard.

Seki ena valer, li pena pri!

Pa pou kapav aste ni ar larzan ni kard.

Ekoute, laverite-la kri.

Fevrie 99, nom enn dram!

Li deroul lor lasenn teat geto.

Sa zour la pa tiena zom ek fam,

tiena zis dife ek kao.

De artis finn trouv lamor.

Pou zot, pa pouena oskar ni sezar.

Ena ti pe per, ena ti pe santi zot for.

Zot ti pe revolte kouma lezar!

Seki boukou pa ti konpran,

Seki li pa ti enn fim ni enn pies, me enn spektak maryonet.

Dan teat larkansiel, sa ti finn deside depi avan.

Zonn aret boug-la an tret.

Dan alkatraz ki linn al gagn so loz.

Zot dir ar miray ki li finn tap so latet.

Zot telma bon narater ki bizin fer zot eloz.

Mo bann frer ek ser, eski nou enn piblik osi bet?

Ala mo miz an kritik:

Berger ek Kaya inn trouv lamor,

Sitiasion ki merdik ek kaotik.

Son ladetres ti rezonn for.

Pei inn pran dife.

Lidantite morisien so linpostir ti finn tonbe.

Kreol ti dezilizione!

Malez kreol ti finn rekoumanse.

Kominalism ti’nn tir so degizma.

Se enn dram nome ‘fevrie nwar’!

Ziska ler nou piatann vre zizma.

Zordi apre 22 zan, se dan morisianism ki mo krwar.

Nou’nn rebatir lor lasann!

Me zordi bann konploter ankor laem.

Zot pre pou reatake a seki mo’nn aprann,

pou fer to liberte vinn enn krim.

Mo afirme ki zordi nou pa pou sibir!

Zordi nou pou defann nou kont bann inzistis!

Pa pou ena manipilasion, zordi nou fier nou kiltir.

Nou pa malbar, kreol ou laskar, nou kiltirelma ris!

Enn omaz a Joseph Réginald Topize (Kaya), Berger Agathe

ek tou inosan kinn perir pou nou rekonstrir enn sosiete morisien lor dife ki’nn bril zot kadav.

22 zan deza.