Ena zafer ki pa kapav pa dir, ena zafer ki nou bizin denonse avek virilans, ena zafer ki merit ekrir an kreol-franse-angle, me ena zafer ki pa kapav ekrir zis an angle ou zis an franse, parski zot fer mo disan morisien bwi. E parmi sa bann zafer-la, se lapolitik dan Moris.
A mezir ki eleksion pe aprose dan Quatre-Bornes, mo koler pe ogmante. Partou mo pe trouv kanpagn-foto bann kandida de-trwa parti tradisionel, ki depi plizir banane pe fer ‘la pluie et le beau temps’ dan Moris. MSM pa’nn align kandida, donk mo pa pou fer enn deba lor li ou so gouvernans isi. E sa trwa kandida MMM, PMSD ek PTr — tou le trwa indou, kapav la osi fer enn letid interesan lor lien ant kast-kominotarism ek swa kandida an politik — pe fer latourne mo lavil, e zot soutenir par bann ‘die hard’ zot parti, pou konvink mo lavil donn zot enn lavwa dan parlman.
Be kifer nou bizin donn zot nou vot? Ki zot pou fer enn fwa zot eli, enn manb lopozision MMM-PMSD-PTr an plis, ki zot pou fer ki sa trwa dernie lane-la zot parti pa’nn kapav fer? Ena parti pe koz ‘new blood’, ki sa ve dir sa ‘new blood’? ‘New leadership’ mo ti pou apresie sert si ti ena, me ‘new blood’? Inn fer transfizion dan parti? Zot ena ‘same old party towing ideas’, zot bann ‘blind’ swiver zot ‘leadership’, eski zot pou kapav ‘stand-up’ kan pou bizin defann zot kominote? Par kominote mo pa rod dir indou/mizilman/kreol/sinwa/blan ou bann soudivizion kasteis. Me zot ‘kominote’ e, ‘au-delà’, zot pei.
Eski nou ena enn garanti kan nou pe donn zot enn vot pou reprezant nou dan Parlman ki zot pou azir kouma ‘watchdogs’ olie ‘watch out’ pou nouvo lalians ki pou ramenn zot o pouvwar. Parski nou pa bliye nou, ki sakenn ant zot, ki li MMM, PMSD, PTr, zot inn gagn gou pouvwar e ki asterla zot pe viz eleksion zeneral. Mwa, mo pa fer konfians bann parti, mo fer dimounn konfians, kan mo vote mo pa get si kandida-la sinwa/kreol/blan/mizilman/indou, si li vie/zenn, misie/madam, mo ekout kandida koze avan parski mo anvi vot enn dimounn intelizan, ki ena lide ek ki kapav defann so bann lide dan tou sirkonstans. Mo pa non pli krwar dan kandida ki koz reform, alor ki kan zot ti dan parti mazoriter, zot ti soutenir piblikman ek aktivman sertin aksion kinn port prezidis bokou konpatriot. Enn politisien, so ‘life’ filosofi, so lintegrite, e so letik li indepandan de so apartenans a enn parti.
Lor Facebook, swit a enn kestion enn internot konsernan valer enn kandida, repons ki so group mete se chek so CV! La, ena dekwa fer koler. Be wi, CV-la ki li pou montre? Top kalifikasion ki kandida la ena? E alor? Eski mo pou kone si li onet, si li pou bien servi pei, si li ena kouraz de so konviksion? Eski mo kone si se gras a so CV ki li’nn gagn enn gran job, e non pa akoz so papa intel. Mwa osi mo ena bel-bel kalifikasion, me sa pa fer mwa apt vinn enn politisien, ni sa montre ki mo enn meyer dimounn ki mo prosin. Osi, mo papa pa dan ziron politik non pli, donk mo pou ena plizir longer retar si mo poz kandida.
Wi nou oule bann politisien ki edike, bann politisien ki pa pou fer nou onte sak fwa zot koze ou azir, bann politisien ki pou defann nou lintere lor plan internasional, me osi nou bizin bann politisien ki pou vinn avek tou enn bagaz ‘hard work’, ‘de service déjà rendu à la communauté’, avek ‘des idées d’équité’, ‘d’accountability’, ki vinn depi tou klas sosial, ki zot paran ti sa ki nou konsidere isi bann ti dimounn osi, pa zis kandida ki depi lontan inn profit lonbraz zot paran politisien. Ki sa bann kandida-la ena pou ofer nou, avek zot kwiyer an arzan ‘still’ pe apandan dan zot labous. Ki leson zot inn tire de zot lavi dore? Ki lalit zot inn mene pou zot prosin?
Finn ler pou sanz ladonn, pa kapav atann eleksion zeneral, bizin vot alternativ e lans enn mesaz ‘haut et fort’ ki nou merit boukou plis ki la mediokrite sosial/intelektiel/anvironmantal/kiltirel dan Moris, nou popilasion ena boukou pou kontribie. Bizin vot bann kandida ki pe lite depi boukou banane pou pei ek lepep, depi so ti travayer ziska so gran dimounn. Bizin soutenir bann ki pa pe rode enn bout gato national, bann ki pa pe rode vann Moris ‘au plus offrant’, me ki pe rod rann pei-la a tou Morisien, bann ki kontan al laplaz piblik parski li pa kapav al lotel sak week-end, bann ki oule enn ti lespas ver pou amenn zot zanfan zwe, parski zot viv dan NHDC ou zot pena lakour, bann ki anvi developman dirab ek inovan parksi zot ekolo. Bann ki anvi ena enn konversasion politik intelizan ek stimilan. E anfin bann ki anvi e fier dir mo ti vot sa kandida-la dernie eleksion. Anfin tou sa se mo refleksion lor lespas politik dan Moris ‘et cela n’engage que moi’. Me mo vreman swet enn sanzman ‘pour le meilleur’, non pa enn sanzman ‘for the sake of change’.
Sanzman dan lapolitik dan Moris li absoliman inpansab pou bann ki konfortableman ankre dan enn stati-ko ki servi zot lintere. Si nou fer enn analiz sitiasion, eski vreman dimounn pou vot pou sanzman. Si mo fie mwa lor lopinion mo lantouraz ek komanter bann internot lor rezo sosio, lapersepsion seki lamazorite anvi enn renouvo dan sistem politik. Me eski se refle mazorite bann votan? Si nou desinn enn ‘pie chart’, kapav 10% dimounn pou vot pou parti non-tradisionel, 30-40% pa pou ‘bother’ pou vote par depi/degou/fatig/pa-kone-ki-pou-vote, ek 50% pou vote ble/mov/rouz, par abitid/ignorans/konviksion/pou-gagn-zot-bout.
Alor, eski ena lespwar pou nou pei?