- Publicité -

ANOU KOZ PAROL – 108 — Spesial Omaz Julien Lourdes : Mor le 1e Out 2017, laz 75 an

Mm BEATRICE ANTONIO-FRANÇOISE
Lecturer, MIE

- Publicité -

Sa fer de-z-an depi ki Julien Lourdes finn kit nou. Enn lokazion zordi pou rann li enn omaz, atraver laparol detrwa dimounn, depi Liniversite Moris, ki ti enn institision ki Julien ti frekante souvan dan kad so bann aktivite antan ki travayer sosial angaze, depi Ste-Croix kot Julien finn travay ziska so bann dernie moman, ek Creole Speaking Union, kot li ti okip post Vis-Prezidan ziska so lamor.

———————————
Rekonfor, Dignite, Lespwar : trwa ti-mo pou Julien
(Dr YANNICK BOSQUET, Senior Lecturer, UoM)

An 2015, mo finn fer enn letid iniversiter ki finn amenn mwa kotway Julien Lourdes ek so Sant Fraternite Nord-Sud (FNS), pandan plizier semenn. Kan mo remazinn sa lexperyans-la, trwa mo emerze ki permet mwa rezim fason ki mo’nn trouv filozofi ek metod travay Julien: Rekonfor, Dignite, Lespwar…
Rekonfor: enn repa so ki tou dimounn pran ansam lor mem latab, enn sourir, enn ti parol lankourazman, tou sa paret banal, me sa bann ti detay-la extra inportan pou bann zenn ki finn perdi reper. Plis ki enn sant aprantisaz, FNS ti enn lakaz pou bokou bann zenn ki ti vinn la toulezour. Julien ti enn papa pou zot: rekonfortan dan letan dir, sever kan bizin, otoriter kan neseser, avek enn sans lazistis ki ti inpertirbab.
Dignite: koman enn adolesan ki pe viv dan prekarite sosial e ki sorti depi enn fami brize e ki finn, anplis, rezete par lekol, kapav santi li? Sertin bann zenn ki mo finn kotwaye dan FNS, pa ti ena enn bel lestim lor zot-mem. Li ti extra inportan pou Julien, redonn sa bann zanfan-la zot dignite, pa zis atraver konpran lir ek ekrir, me antan ki bann sitwayin morisien avek bann mem drwa me osi bann mem devwar ki lezot.
Lespwar: avek dignite, lespwar revini. Lespwar parski gras-a travay Julien ek so lekip, finn ena plizier zenn ki sosiete ti stigmatize koman bann ‘rekale CPE’ ki finn reisi aprann enn metie ek integre zot. Lespwar, osi, parski bokou bann pli zenn ki mo finn zwenn dan FNS ti ena difikilte prozet zot dan lavenir, alor ki sertin ki ti dan FNS depi pli lontan ti finn devlop enn latitid pli pozitif par rapor ek zot lavenir. Lespwar, anfin, parski mem si malerezman FNS nepli fonksionel zordi, Julien finn inspir bokou dimounn ek so leritaz ankor vivan ek permet panse, ki dan enn lavenir pa tro lwintin, travay akonpagnman bann zenn ki retrouv zot andeor kad lekol formel kapav repran dan Ste-Croix, me osi ayer dan Moris.

———————————

Ste Croix, orfelin so Gran Frer
(MARJORIE CARPOORAN, ansien Vis-Prezidant Fraternité Nord-Sud)

Nou, bann abitan Ste-Croix, pa pou zame resi mezir lasans ki nou finn gagne ki Julien Lourdes finn swazir nou landrwa, ki ti deza beni par Per Laval e ki biento pou osi gagn vizit Lepap, pou ranpli so bann dernie mision lor Later. Se dan siyaz emet 1999, ki Julien finn debark dan Ste-Croix pou koumans enn travay rekonstriksion opre bann zanfan, bann zenn ek bann adilt ki ti deza defavorize par lavi e ki aster ti finn destabilize par bann evennman Fevriye 1999. Dan gramatin, lekol ti servi pou akeyir zanfan ki sorti depi bann fami dan difikilte (enn mo spesial isi pou Miss Nigella Tamby, ki malerezman nepli fer parti FNS depi ki zot finn ferm lekol-la). Dan tanto, li ti sirtou enn lekol ratrapaz pou bann ki pa ti kapav swiv ritm lekol normal dan lazourne e ki pa ti ena mwayin pou pran leson peye. Ti ena osi dan tanto kour alfabetizasion pou bann adilt, ek sirtou bann madam ki ti pe aprann lir ek ekrir kreol atraver lakwizinn. Julien ti fer bokou osi pou bann madam viktim violans atraver so group zero tolerans. Li pa ti bliye nonpli bann gran dimounn. Toule lafin lane, li ti fer enn dine pou zot. Parey pou bann zanfan. Pa kone kouman li ti fer sa, me tou zanfan landrwa ki ti frekant sant ti retrouv zot avek enn kado, kan ariv peryod Nwel. 
Julien pa ti enn dimounn ris, me li ti ena enn leker an-or. Zordi, Ste-Croix, orfelin so Gran Frer.

———————————

Omaz pou enn artizan lape
(M.ASRANI GOPAUL, Senior Lecturer, UoM)

Mo’nn fer konesans Frer Lourdes dan Liniversite Moris par azar kan kikenn finn prezant mwa ek li kouma dimounn ki ansegn Social Policy ek Social Work dan Departman Social Studies. Li ti extra interese par seki nou ti pe fer dan departman, ek apenn detrwa minit koze, nou ti deza pe diskit lor bann kolaborasion posib ant UoM ek so ONG ki okip bann abitan ki res dan rezion Ste-Croix. So priyorite sete pa nou bann kalifikasion me bann solision dirab ki UoM ti kapav amene pou sa bann dimounn-la. Li ti enn vizioner, enn artizan lape ki ti amenn lespwar dan leker bann ki dan pins. Moris bizin ankor bann dimounn kouma Frer Lourdes, sirtou dan bann rezion ki ravaze par bann fleo sosial, ek permet nou ena lespwar ki nou pei kapav vinn enn lil-paradi pou tou dimounn.

———————————
Enn standar pou enn standar – Tradiksion 
“What a wonderful world”

(MARJORIE BARBE MUNIEN, Vis-Prezidant, Creole Speaking Union)

Sete lavey lanternman, pandan lanwit Julien dan Ste-Croix. Arnaud Carpooran finn demann mwa ‘Eski pa kapav tradir sa sante-la? Ti so sante prefere sa.’ Mo’nn dir non toutswit. Pa parski mo pa ti anvi me parski sa sante-la, se seki nou apel enn standar dan lamizik, setadir enn referans kont lekel nou ziz bann lezot zafer. E tradir enn standar dan 1 zour…sete pran enn risk. Me answit, akoz kontext, bann souvenir Julien finn remonte… So bann parol, so manier, so langazman, dimounn ki li ti ete…E koumadir mo finn tann so lavwa ki pe sant sante-la…. Ki lot lokazion mo ti pou gagne pou mo dir mo rekonesans Julien, ki ti limem enn lexanp, enn standar, pou telman dimoun? Enn standar ki ti poz nou kestion, ki ti fer nou reflesi, ki ti pran pozision… Donk mo’nn asize e mo’nn tradir. E se koumsa ki mo tradiksion finn vinn omaz ki CSU finn rann Julien.
———————————
Pou Julien…

(Tradiksion What a wonderful world,
Louis Amstrong par Marjorie Barbe-Munien)

Kan mo trouv kouler ki lor later
So rouz, so ver, dan pie, dan fler
Lerla dan mo leker
Pena pli gran boner.

Lesiel pous so ble
Niaz pous so blan
Soley priye
Lalinn repran
Lerla dan mo leker
Pena pli gran boner

Larkansiel pou lesiel
Se so makiyaz
Ki mirak ki fer li
Reflet lor nou vizaz?
Kan kamwad pe pase
Pe dir, “Ki pozision?”
Zot pe zis dir 
Zot lafeksion

Ti baba plore
Les zot grandi
Gelar zordi
Gayar dime.
Lerla dan mo leker
Pena pli gran boner
Wi, lerla pou mo leker
Pena pli gran boner.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour