Le 10 Oktob 2010, dan Lostrali, bann mouvman ekolozis ti lans enn aksion ki zot ti apel « Operasion 10-10-10 » ki finn gagn enn sertin sikse atraver lemond. Aksion-la ti viz pou ankouraz sitwayin bann diferan pei pou pran bann linisiativ ekolozik dan lobzektif pou fors bann diferan gouvernman pran bann aksion pou konbat resofman klimatik (global warming). An 2011, Zourne mondial lor klima ti selebre le 8 décembre 2011. An 2012, finn ena deza  plizier Zourne ki tourn apepre lor mem size: le 23 Mars, ti selebre World Meteorological Day, le 22 Avril, finn ena Earth Day, alor ki le 4 Zien, nou finn konn  World Environment Day. An omaz ek operasion 10-10-10, sirtou dan sa peryod inter-sezon ki nou pe viv la, nou edision zordi pe propoz detrwa ti parol, dan kad nou proze mini-ansiklopedi (destine pou zanfan) otour nosion klima ek bann lezot tem ki asosie ar li. Se Kovillina Durbarry (etidian UoM) ki pe amenn nou fer sa promnad ekolozik la. (Sours foto: http://www.metrofrance.com/info/journee-mondiale-d-actions-pour-le-climat)