Kouma nou ti promet dan dernie nimero, nou pe konsakre sa edision Anou koz parol-la Kolok CIEC Comite International des Etudes Créoles) ki finn deroule sa semenn-la dan Liniversite Moris, M.I.E ek Sant Nelson Mandela. Nou finn invit detrwa kreolofonn bann lezot zil kreol dir nou detrwa ti parol dan zot lang avek zot prop sistem lekritir.