Dernie nimero “Anou koz parol” ti konsakre ek mouvman Negritid. So nesans, so bann obzektif, so trwa fondater. Parmi sa trwa-la, de premie, Leopold Sedar Senghor ek Aimé Césaire ti deza de lezand dan zot vivan, alafwa antan ki ekrivin ek poet, me ousi an rezon zot angazman politik. Trwaziem fondater, Leon-Gontran Damas pa finn gagn mem notoryete. Pourtan, so travay merite ki konn li inpe plis. Dan nou nimero zordi, nou pe gagn zisteman lokazion fer enn gro-plan lor sa poet-la, atraver regar Kathleen GYSSELS, enn spesialis literatir frankofonn post-kolonial ki travay Université d’Anvers (Belgique). Seki frap nou dan regar ki li zete lor Damas ek so travay, se bann paralel ki li arive trouve ant vizion ki ena dan sa travay sa poet-la ek boukou kiksoz ki (finn/pe) pase dan Losean Indien, ek sirtou Moris. Nou pou les li evok nou, dan so prop mo, sa bann paralel-la.
Pou informasion nou bann lekter, Kathleen GYSSELS aktielman dan Moris antan ki External Examiner Departman Franse, me li pe osi partisip dan Kolok internasional CIEF (Conseil International d’Études Francophones) ki pou ena lie apartir lasemenn prosenn (get lezot linformasion lor so bio-data pli lwin).