Le 28 Out 1963, divan  HYPERLINK « http://fr.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial » \o « Lincoln Memorial » Lincoln Memorial, Washington D.C.,  defanser drwa bann Nwar amerikin,  HYPERLINK « http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King » \o « Martin Luther King » Martin Luther King Jr., finn pronons enn diskour ki finn fer letour lemond e ki finn rant dan listwar kouma enn bann pli gran, pli zoli ek pli inportan diskour lor liberte ki finn zame prononse an piblik. Sa diskour-la apel “I have a dream”. Lemond antie finn selebre so 50em laniverser sa semenn-la. Pou azout nou lavwa dan sa selebrasion-la, ek rann omaz koz ki Martin Luther King finn defann, Anou koz parol zordi pe propoz bann lekter Le Mauricien enn tradiksion an Kreol Morisien sa diskour-la.