Zourne Internasional Alfabetizasion (ki nou apel osi Literasi parfwa), finn proklame par Unesco le 17 Novam 1965 e li selebre sak lane le 8 Septam. So lobzektif se met lanfaz, an permanans, lor linportans ki alfabetizasion ena lor bien-et ek devlopman bann dimounn (lor plan individiel ek kolektif), me osi dan enn fason pli larz, bann sosiete an zeneral. Unesco konsider alfabetizasion (akse ek liniver lekritir) kouma enn drwa imin fondamantal parski samem  fondasion tou form aprantisaz ki enn dimounn kapav fer dan so lavi dan lemond modern. Limem ki permet gagn akse ledikasion, ek devlopman imin dan tou so dimansion. Si pandan lepok kolonial (ek mem apre dan boukou pei), alfabetizasion ti vedir exkliziman konn lir, ekrir ek fer kalkil dan bann lang kolonial, avek letan ek lindepandans boukou pei, definision-la finn sanze. Zordi alfabetizasion li lie avek ninport ki lang ki enn dimounn metrize oralman (seki vedir souvan so prop lang maternel sirtou) e li pa limit li zis ek konn lir ekrir ek fer kalkil. Li inplik boukou lezot konpetans ki depann lor bann sosiete-la zotmem, selon seki zot konsidere kouma inportan ou non. Dan enn lot kote, mondializasion ek devlopman internet finn permet diversifie definision-la ankor plis ek donn li enn dimansion pli teknik. Me enn dan lot, pasaz depi konpransion-expresion oral ziska konpreansion-expresion ekri res kanmem eleman fondamanal definision alfabetizasion.
Li bien interesan pou nou pei dan kad sa Zourne-la, ki Leta morisien finn aksepte, apre boukou lane ezitasion, pou rekonet ofisielman prinsipal lang oral so popilasion e finn aksepte fer li rant dan sistem ledikasion formel dan so dimansion ekri. Potansielman, sa permet get problem analfabet (pa konn lir ek ekrir) dan enn lot fason. Me ena ankor boukou travay pou fer dan sa domenn-la, e pou linstan enn bon parti travay reparasion, rakomodaz ek ratrapaz dan domenn alfabetizasion pe bizin asime par bann mouvman sosial ki evolie dan sekter ledikasion informel. Nou pe rann omaz zordi trwa sa bann mouvman-la: Fraternite Nord-Sud (Sainte Croix), « La Maison Coeur Ecoute » (Barkly) ek Makadam Philozofi, ki fer tredinion ant sa de mouvman-la.