Eski li posib montre Kreol kouma enn lang etranzer dan Moris? Kestion-la kapav paret inpe inbesil dan koumansman, kan nou kone ki boukou Morisien ankor pe poz zot kestion lor lefet ki Kreol li enn lang ou non, oubien si, antan kie enn lang, li konparab ek bann bann lang kouma Angle ek Franse?  Enn lot kestion: eski kontext mondializasion ek migrasion ki lemond antie pe experimante zordi, kot boukou etranze pe vinn instal zot dan Moris, finn modifie stati lang Kreol antan ki enn lang integrasion pou bann etranze ki anvi integre zot ek bann Morisien? Dernie kestion: eski fason Kreol pe pran plas dan proze mondializasion ena posibilite modifie fason bann Morisien zotmem, zot konsider zot lang? Dan nou edision Anou koz parol zordi nou pe donn laparol enn koleg lingwis Liniversite Moris, Madam Yannick Bosquet-Ballah, ki finn gagn lokazion fer konesans enn group Franse ki finn etabli Moris dan vilaz Tamarin e ki finn exprim zot swe pou aprann Kreol Morisien. Li pe partaz ek nou zordi sa lexperyans interesan ki li pe viv la, e bann kestion ki sa obliz li poz limem.