Prof. Arnaud Carpooran

Pou bann rezon ki pena nanye pou fer ek volonte so bann redakter, Maniel Grad 8 pou lansegnman Kreol Morisien dan kolez finn trouv li indirekteman expoze dan enn sertin form aktialite inpe polemik sa dernie tan-la (alafwa dan lagazet ek lor facebook). Enn piblisite ki personn pa ti demande, me ki, dan enn lot kote, pe donn nou lokazion zordi, pou nimero 104 Anou Koz Parol, invit detrwa sa bann redakter-la (Beatrice Antonio-Françoise, Dr Shrita Hassamal, Nuckiren Pyeneeandee, Dr Guilhem Florigny) + enn ansegnant KM dan kolez (Manuella Mamedy) fer nou bann lekter fer konesans ek maniel-la dabor, me ousi dan enn fason pli larz, permet nou konpran inpe plis problematik redaksion maniel dan MIE, sirtou kan pe koz bann size delika kouma Kreol.

…….

Maniel Kreol Morisien (KM), Grad 8 (Volim 1): enn sirvol (Beatrice Antonio-Françoise, Lecturer MIE, Kordinatris Maniel Grad 8 Kreol Morisien)

Dan kad nine-year schooling, Maniel Kreol Morisien Grad 8 (Volim 1) finn elabore swit a enn komann depi MIE. Apre introdiksion sa premie volim-la dan lekol, bann feedback ki nou finn gagne finn bien pozitif an rezon bann tematik ki li finn aborde. Pou bann rezon pedagozik, nou finn swazir bann tem ki, dabor, kadre avek profil zenerasionel bann aprenan, ek apre, ki interes zot. Enn materyel pedagozik, li ena osi ek sirtou, kouma obzektif, interes bann seki pou servi li. Bann feedback ki finn gagne depi bann ansegnan KM dan segonder, kouma temwaniaz enn ansegnan lekol Bhujoharry, rezwenn nou vizion: bann zelev finn idantifie zot ek sa bann tematik-la, parski zot deza prezan dan zot lavi toulezour. Se enn parmi bann laspe ki pe rann ansegnman ek aprantisaz KM dinamik konpare ek boukou lezot size. Pou rapel, bann tem ki finn travay, zot dekline dan sa fason-la : Sapit 1: ‘Adolesans’ ; Sapit 2 : ‘Fim animasion’ ; Sapit 3 : ‘Spor’. Dan Volim 2, maniel KM Grad 8 ki pou paret dan bann lekol biento, bann tem ki finn travay se : Sapit 4: ‘Teknolozi’ ; Sapit 5: ‘Ekolozi’ ek Sapit 6 ‘Volontarya’.
Kouma tou maniel ki MIE prodir, maniel KM Grad 8 baz li lor ‘National Curriculum Framework’ (NCF), dokiman referans dan elaborasion maniel ki tret bann obzektif aprantisaz. Parmi bann konpetans ki finn devlope dan sa maniel-la, baze lor NCF nou retrouv langaz pou devlop kapasite panse, langaz pou literesi ek langaz pou kreativite. Pou devlop sa bann konpetans-la, nou finn elabor 6 ribrik : (i) Lektir-konpreansion, (ii). Vokabiler, (iii). Ortograf, (iv). Gramer, (v). Prodiksion ekri ek oral ek (vi). Literatir.

Ansengnman KM dan enn perspektiv akizisionist (Dr Guilhem Florigny, Akizisionist ek Lecturer UoM)

Akizision langaz koumanse apartir nesans enn zanfan. Pandan bann premie lane so lavi, zanfan-la akerir langaz dan enn fason natirel (atraver so paran, so fami, so bann kamarad) ek plitar dan enn kad institisionel (lekol). UNESCO signale dan so Sart Drwa Lingwistik ki li ankouraz aprantisaz dan lang maternel bann zanfan pou konstrir lor bann konesans ki zanfan-la deza ena.
Se dan sa kad-la ki Repiblik Moris finn integre Kreol Morisien dan ledikasion piblik apartir lane 2012 antan ki lang maternel bann zanfan. Dan primer, enn zelev sipoze pe gagn bann konesans ek konpetans bazik lektir ek lekritir. Dan segonder, li sipoze devlop davantaz sa bann konesans ek konpetans-la. Par exanp, dan parti Gramer dan Sapit 3, finn donn bann explikasion lor bann marker preverbal, ki aparet an Kreol Morisien kouma ekivalan konzigezon an Franse. Explikasion-la baze lor konesans bann zelev lor zot prop lang maternel ek vinn donn presizion lor valer sa bann marker-la. Lerla, bann zelev konpran ki sa bann mo-la ena diferan rol: sertin indik letan (pase-prezan-fitir, par exanp, “ti”), lezot indik laspe (sipa enn aksion finn fini ouswa pe deroule, par exanp “finn” ek “pe”), lezot ankor indik mod (setadir sipa dimounn ki pe koze konsidere ki aksion-la reel ouswa posib, par exanp “pou” ek “ava”). Finn ousi donn li bann exersis pou verifie so konpreansion seki li finn aprann.

Ansengnman KM dan enn perspektiv sintaxik
(Dr Shrita Hassamal, Sintaktisienn, Lecturer MIE)

Kreol Morisien (KM) finn lontan konsidere kouma enn broken French ou enn dialekt ki pena okenn striktir, ki kapav koze “kouma gagne”. Li inportan ki lasians finn vinn kas sa zimaz-la. KM, li enn langaz kouma ninport ki langaz, avek so prop striktir ek so gramer. San ki nou realize, nou finn interyoriz so bann reg gramatikal depi nou koz li, parski se nou premie lang.
Anou pran enn lexanp sinp. Tou lokiter KM pou dakor ki nou pa kapav dir zis ‘Sarah pe telefonn.’ Bon manier exprim sa fraz-la, se ‘Sarah pe telefone.’ me nou kapav osi dir ‘Sarah pe telefonn so mama.’ (Maniel Kreol Morisien Grad 8 Volim 1, p.46). Sa ti lexanp-la montre nou ki mem si nou pena enn paradigm konzigezon verbal extra larz, form verb ki nou servi bizin respekte bann reg sintaxik. Anou get enn lot lexanp. ‘Mo koz fran mari.’ enn fraz ki pa korek gramatikalman. Fason ki bizin dir se ‘Mo koz mari fran.’ Sa lexanp-la montre ki lord bann mo dan enn fraz, li inportan pou ki, seki nou dir, fer sans. Se dan sa demars-la, ki nou realiz linportans ansegn ek etidie lingwistik ek gramer enn langaz.

Ansegnan KM dan segonder
(Manuella Mamedy, Ansegnan KM, Port-Louis Nord SSS)

An tan ki enn ansegnan Kreol Morisien, mo bien satisfe ek ankouraze ar perfomans mo bann zelev. Apre de-z-an pratik dan segonder, mo finn enn parmi bann premie temwin lavantaz ki finn donn lansegnman sa lang-la dan lepanwisman nou bann zelev. Li inportan ki nou, Morisien, nou konpran ki lansegnman KM, li pa pou enn obstak dan ledikasion bann zanfan. KM, okontrer, azir kouma enn pon dan lansegman bann lang etranzer. Li sinp. Anou pran lexanp bann zelev ki nou apel ‘extended’. Se enn bann zanfan avek enn bann kapasite aprantisaz diferan, akot zot bizin enn lankadreman ek soutien. Gras-a KM, mo finn fer enn bann travay tradiksion KM-Franse-Angle ki finn permet sa bann zanfan-la evolie ek zongle ant bann diferan lang. Zordi zour samem bann zanfan-la kone ki ‘lisien’ an KM vedir ‘chien’ an Franse ek ‘dog’ an Angle.
Li ti pou interesan ki nou remanie Liv KM Grad 7 pou ki li ena enn koerans ek enn lien avek seki pe ansegne dan Grad 8. Me sirtou ki seki pou Grad 8, li enn laswit. Parski fode pa bliye ki lansegnman KM, li pa konsern zis listwar nou pei me sirtou ki li ansegne kouma ninport ki lang. Dan liv Grad 8, nou trouv enn bann lexersis gramer ki permet nou konpran fonksionnman ek mekanism sa lang-la. Bann zafer bien konplex ki merite etidie, mem si se samem langaz-la ki permet nou koz ek nou boulanze pou gagn nou dipin gramatin. Personelman, mem trwa-z-an ki mo’nn pase linversite pa finn donn mwa lokazion konn tou bote sa lang-la. Finalman, malgre tou seki nou pou dir antan ki pedagog ek akter dan levolision KM, se nou mantalite ki nou bizin sanze. Sak pei, mem si li pli tipti ki nou, pe met an avan bote so lang. Kifer eski nou pa fer parey? Samem lang ki relie nou tou kan nou met enn kote nou bann diferans kiltirel.

Pran kont bann kont
(Nuckiren Pyeneeandee, Senior Lecturer, MIE)

Ki zafer enn kont danwa ki finn pibliye an 1844 par Andersen kapav amene dan devlopman personel enn zelev Kreol Morisien (KM) ki ena 13-14 an zordi? Dan maniel KM Grade 8 (volim 1), dan ribrik Literatir, ena enn extre Larenn Lanez ki tradiksion-adaptasion enn long kont Andersen, Snedronningen. Kan nou koumans lir text-la, enn freser anvlop nou. Nou retrouv nou dan enn kontext ki lwin avek nou klima tropikal. Enn anvironman blan avek lanez, bann zanimo blan (‘lours blan’, ‘renar blan’), enn lalier partikilie (‘oror boreal’) transport nou dan enn lemond merveye kot bann frontier ant realite ek sirnatirel brouye. Tousala kapav stimil imazinasion enn zenn adolesan.
Dan enn ankadre ki swiv sa extre-la, ena enn prezantasion kourt lor Andersen ek so prodiksion literer. Nou gagn enn lide lanpler so kontribision dan domenn literatir. Apart Le Vilain Petit Canard ki enn so bann sedev, nou dekouver lezot tit. Nou al realiz renome Larenn Lanez kan nou lir ki an 2013, bann stidio Disney finn prodwir enn version anime ki apel Frozen. Enn lokazion pou al fer dekouvert text Andersen atraver sa fim animasion-la. Dayer, tit Sapit 3 dan maniel Grade 8 baze lor Fim animasion. Tousala kapav stimil kiryozite enn zenn adolesan.

Lir enn gran text literer mondial an Kreol Morisien amenn enn valorizasion alafwa text orizinel ek lang kot pe akey li. Nou realize ki bann lang, zot bann vekter kiltir ek sivilizasion. Kan nou lir enn text etranze ki finn tradir/adapte dan enn lang ki pli pre ar nou, nou kapav plis konpran bann nians ki ena dan text-la. Anmemtan lir enn text etranze ed nou elarzi nou regar lor enn patrimwann mondial ki depas frontier pei, lang, kiltir. Dayer, enn bann obzektif aprantisaz KM dapre NCF se ‘Manifeste enn lintere pou tradiksion patrimwann mondial literer’. Tousala kapav fer enn zenn adolesan vinn enn sitwayin lemond.