NICK JORDAN ALI SAUMOO

Moris enn ti paradi o milie lamer

Kot mem dan liver li donn nou saler

Enn plas ranpli ar valer

Bokou finn lager pou vinn so propriyeter

Ki li Angle ou Franse, sakenn finn investi pou ki

Moris gagn so kouler

Zot finn pran bann dimoun dan Lafrik ek dan Lind

Pou fer Moris vinn enn lil extraordiner

Kan Moris ti gagn lindepandans, zot tou ti fier

Parski nou tizil finn vinn mazer

Anfin li kapav devlop so bann sekter

Li montre so grander ek seki li kapav fer

Me bann politisien inn komans fer dominer

Zot inn fer nou tizil soufer

Bagar rasial finn kas bokou leker

Siklonn Hollanda finn afekte bokou dimoun mizer

Ek lamor Kaya finn met nou dan koler

Me nou tizil Moris finn touzour vey lor nou kouma

enn mama, enn gran ser

Avek so lanatir bien ver

Bann bon frwi ek bann zoli fler

Parfwa si nou mank delo

Pena traka nou ava lav nou linz dan larivier

Moris pe pas dan Kovid

Difisil vwayaz par bato ou bien dan ler

Me zero ka Kovid e nou lespri kler

Parski dan konfinnman noun viv dan laper

Wakashio finn fer nou tizil Moris gagn ankor douler

Me ansam, kouma enn fami,

Noun geri li kouma enn dokter

Moris li enn paradi me souvan nou fer li viv enn lanfer

Nou bizin pa viv kouma viper

Nou bizin viv solider

Ek lit kont bann malfeter

Ki pe gat nou latmosfer

Lame Dan lame

Anou marse

Pou gagn enn lavenir meyer