- Publicité -

Aret divize, servi to lespri

 URVASHI BABAJEE

- Publicité -

Lespwar ape anvole

URVASHI BABAJEE

Dan lafoul ape rod laverite

Lasosiete finn gagn dimal

Inpe pouri ek diktatir, sistem kapitalis

Boukou dominer par seki ris

Gran parol, koumadir avatar, zero servis

Kapav pou ena, boukou pitay

Kouma kamaleon-serpan pe sirkile dan lonbraz Lot kote, malere ape roul lor leral Ki ena pli gran apre legal?

Se zis konfians bondie, pou konbat lemal Ki to posede?

Si koupe, mem kouler disan.

Aret divize, servi to lespri

Pou kone kisana ape blok to sime?

Fer to febles vinn to zarm Pou ki lil moris an fler Les parfin metisaz pou dime.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour