NAD’N MANIKKAM

Kan folklor koz par gou e liminer

Kan saver antonn lavi ek boner

Krwayans fer reviv, lam oriziner

Monn trouv tousa, dan ‘diya’ so ferver

Si tou diya reini, nivle, tou fier

An plin lizour, bien ekler later

Briy marenwar ek profon lalimier

Zot tia iliminn tou kwin liniver

Si infini laflam depi Lanka,

donn nou gran peizaz, so bel’ekla

Limanite antie, tia san traka

Zanfan lemond tia zibile’k lazwa

Si plin leker, partaz ti fer san fin

Sir, nou tia efas nou profon sagrin

Nou laswer an dou nektar kotidien

Tia fermant nou sikre, sarm imin

San tarde – Bien, Mal, konbat zot erer

Aroz lesiel sak zour, ek parfin douser

Lapartaz eriz rises, nou bonn-imer

Lekleraz, anim nou komin lanpler

Sans lavi, adousi pou leternite

Ek rezerv, lamour pou perenite

Kazol tou, nou vilger adversite

Divali, ti bizin, sakzour selebre

Novembre 2020