DEV VIRAHSAWMY

ANTIRYOM

Parski antiryom pran boukou letan avan deperi

Li finn vinn senbol ospitalite dan tou nou lespri.

Li pa zis zoli, ena long lavi, li amenn lasans;

Li fer soy boure, garanti boner e donn abondans.

Nou trouv li partou kan pe selebre nesans ek lamor;

Sikse ek defet; koumansman karyer; kan ariv dan por.

Tann dir ki dan ben so fey ek so fler donn lekor frison

Me fer atansion parski zot kapav donn iritasion.

Anthurium

Anthurium, because it lasts for a long time

Is in people’s minds a welcome sign.

It brings forth luck, long life in beauty;

Drives out bad luck, gives joy and plenty.

It celebrates birth and death;

Success and failure, start and finish.

Flower and leaf may sooth your bath

Watch it! There may be hitch and itch.