SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

Kouma tou mama

Nou finn strese

Et finalman gran zour finn vini

        e nou finn santi nou beni.

Ti bebe dou dan lebra

Nou finn plore

Nou finn riye

Ek nou finn koumans reve

De zan apre

Nou finn remarke

Ki nou bebe ti pe tarde

  pou devlope

Nou finn desid pou konsilte

Pou kone ki pe arive

Enn mo finn rezone

L’Autisme

Me nou ti ena lespwar ki tousa

Se pa larealite

Apre enn an

Pena sanzman

Diagnostik tonbe

Leker kase

Nou bann rev anvole

Nou plore

Nou pale aksepte

Kifer nou bondie ?

Kifer nou zanfan bizin diferan?

Enn zour, nou desid pou releve

Nou desid pou avanse

Lame dan lame

San kone ki pou arive

Nou pa le abandone

Nou esey fer tou pou ki

nou zanfan devlope

Nou resi trase pou ki li gagn

      so plas dan lasosiete

Li pa ti fasil toulezour

Ena zour kot nou ti deprime

Ena zour kot regar ek komanter

   dimounn finn fer nou

Anvi les tonbe

Ena zour kot nou pa finn anvi

get larealite

Me si nou la zordi se parski

Malgre tousa nou finn resi releve

Et nou pou kontinie konbat bann

     prezize ek bann inegalite

Pou nou bann zanfan ki fer nou fierte.