Parski li kone ki li pa pu dan prosin lalyans Lepep. Se pa inposib etan done ki

Sanjay Jagatsingh

Collendavelloo finn enn bann minis pli inkonpetan ki nun gayne. Wadire enn lot Sithanen. An plis li lider enn mari ti parti kot ena manb finn konpar zurnalis a femel lisyen. Jayen Chellum ki tiosi lor plato inn poz enn kestyon interesan: eski labank mondyal se bondye sa?

Bann lezot pwin interesan ki sa de la finn suleve inklir ki nu finn deza kontribye par milyar a traver Build Mauritius Fund pu sanz tiyo, ki reveni CWA pu ogmante a mezir plis dimunn gayn delo pandan plis letan tulezur, ki sa fu si delo inpe bon marse parski nu gayne telma lapli ek ki ti bizin reget bann water rights. U kav pa dakor ar Reaz ek Jayen?
Prem Saddul, enn ansyen Chairman CWA truve ki ti bizin ogmant delo par 10% sak lane parksi nwena linflasyon ek li pur enn partner strategik. Dan lansanb so bann argiman byen byen feb sirtu pu enn ansyen Chairman. Byen byen feb.

Radhakrishna Sadien osi ti tenir enn pwin de pres kot linn dimand PM pran kont bann azisman bann manb so guvernman ki pe pratik enn politik neoliberal. Sadien finn osi dimand la popilasyon lev zot lavwa aster lamem. Tiena enn zoli poster dan sa pwin de pres la: « kare kare agent la banque mondial”. Sadien pa tusel. Ena enn vag pe leve kont sa kalite politik lisyen la. Buku lezot sindikalis ek sitwayin mobilize. Dayer FTU pe organiz enn protestasyon samdi 13h belroz.