L’Alliance Lepep a tenu un congrès hier sur le terrain de foot de Cite Malherbes (N° 17), quelque peu perturbé par les fortes pluies. L’occasion pour Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, de cibler à nouveau Michael Sik Yuen.
« Mo pa ti dakor avec sistem de best loser, et mo pa pou accepter ki Sik Yuen passe dans best loser pou gagn eli. Ena enn case lor li et li pou passe lacour bientôt parski li pa corect se ki linn fer. Li pe cose lor moi me se moi ki finn fer li vinn minis tourisme ». Il a ensuite ajouté que « pena enn Morisyin ki dakor avec sistem deziem republic, jeudi prochain nou o pouvoir et nou pou detruir zot ». Xavier-Luc Duval a ensuite donné la parole à son fils Adrien, candidat au N° 17, qui a aussi tenu un discours sur le ministre du Tourisme : « Se ki Sik Yuen inn fer li chokan, coman li kapav sanz so kominote… Li pena respect pou li meme. Mo pe lans enn lapel a Bérenger pou ki li resizi li ek ki li fer se ki bizin avec Sik Yuen parski enn dimounn koumsa pa kapav fer politik. » Et d’ajouter « kan mo pe trouv sa lafoul la mo conner ki nou pe all lor enn 3-0. Hier Ramgoolam ek Bérenger inn fer enn gran meeting Curepipe et li ti enn fiasco, jamais zot inn gagn tigit personne coum sa. La moitier dimounn ki ti la zot al rod ban Bangladeshis met zot dan bis fer zot vini get meeting pou fer dimounn croir ki zot ti ena bocou dimounn… En laont ».
« Mo enn zanfan cité e mo fier represente mo circonscription. Le leader du MSM inn fer moi konfians. Zot pa get couleur, zot pa pe get relizion zot get zis kalifikasion. Azordi nou na pa le Ramgoolam dan pouvoir linn fer pei soufer pandan 10 banane, dimin se Lepep ki pou diriz pei », a affirmé Stéphane Toussaint. « Nou pe zet bann candidat PTr/MMM N° 17 dan caro cann e zot calson pou tomber jeudi prochain. Nou pou al de lavan avec nou bann projet pou zot e nou pou redonn zot zot dignite. Na pa pou ena best loser. Ramgoolam ena tro bocou lapeti, 5 ans de plis pa ase pou li, li envi 7 an sann cout la », a conclu le candidat.
Pour sa part, Malini Sewocksingh s’est adressée à la femme mauricienne dans son intervention : « Tan ki mo la mo pa pou laiss sa gouvernement la touch nou madame… Bizin met plis loi contre violens lor madame et redonne zot zor dignite. Bérenger in anbet tou dimounn e Ramgoolam pena respect pou nou. Dans Lalians Lepep nou pe travail ensam en konfians », a conclu la candidate.