- Publicité -

CSG v/s NPF : Enn lavanse, mem si pa ase

JEAN YVES CHAVRIMOOTOO

- Publicité -

CSG pli progresist ki NPF dan so Pay-in

Ek pli sosyalist dan so Pay-out

Fez out NPF li pa enn problem pou travayer.

Li sertennman enn problem pou sekter prive.

E sirtou (sa inportan) pou sekter prive lokal.

Me li sertennman pa enn problem

ki leta retir li depi bann aktivite spekilativ

(antikapitalist asime)

CGS pli progresist, sosyalist ek PATRIOTIK

konpare ar NPF

Ki li dan so Pay-In ou so Pay-Out

Li pa non pli enn problem

ki leta kouma enn lanplwayer

Desid pou pey par so bann anplwaye dan CSG

Dayer nanye pa pe anpes sekter prive

Montre so gran leker anver so bann anplwaye

Enn ti bwat manze pandan konfinnman pa ase

Li pa enn problem ki patron bann fonksioner

Garanti enn pansion pli dign a so bann

anplwaye

Nanye pa anpes sekter prive

Prezerv dinite bann kinn rinte

Li bon ki leta soutenir bann SMEs

Grant ek Equity a valer egal enn minimum

Li bon ki zot grandi sou proteksion leta

Dan enn lanvironnman kot pena

Bondie profi ek akimilasion rises ilimite

Kot ou kone ki kan vinn gran bizin soutenir

sosyete

Aster an seki konsern sa lager violan

Dan seki apel sommet de l’état

O final trwa group nobles-klerze-eta mazor

rest bann dominan ek kontininye domine

Sistem dominasion se lalyans sa 3 group la

Wi bien bizin b… li deor

Me zis b… li deor pa ase

Pa sanz nanye o final

kapav amenn inpe progre

Me dominasion par sa trwa group la

kontinye ek dousma dousma

Repran tou ti progre ki finn gagne dan lalit

Ena konba pli inportan ki kont CSG

Mem enn konba ant 2 group kapitalist

Pa enn konba Patriotik

Mem si ena parti pri gouvernman PKJ

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour