SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

Zordi monn al lakour

Monn trouv enn ta akize

Ena ki ti la

Pou bann banalite

Ena ki ti la pou bann fatalite

Ahmed ti trap Mamade ek linn bate

Medha ti roul lor sime san papie

Claudette so lizie ti anfle

Parski linn plore kan linn trouv

so garson pe al kraze

Ah Fong in vann manze gate ek ena

 dimoun finn anpwazone

Samem li pe retrouv li dan ban bann akize

Mazistra finn fer so lantre

Tou dimounn finn deboute

Li finn pran enn ta dosie pou li kapav deside

Ki lapenn li pou done

Kan finn ariv mo tour

Pou mo “case” pase

Mo finn avanse

Lame ti pe tranble

Mazistra trap mo dosie

Li komans lir.

Mazistra dir “ki ou pou plede misie”

Mo dir li “coupable votre honneur”

Wi mo ti koupab

Koupab enn realite

Ki mo pa finn swazire

Koupab parski lasosiete inn deside ki

Mo bizin peye

Pandan enn an mo finn siporte

Mo finn pez nene

Pou mo kapav abitie

Viv san liberte

Pa ti fasil me tigit tigit mo finn adapte

Zordi ki mo andeor mo leker kontan

Pa pou refer ankor

Twa ki pe lir sa

Mo sir to pe anvi kone ki krim ki monn fer

Mo pa pou dir twa… Mo pou les twa devine…