- Publicité -

De pwa de mezir

ZAINAB SOYFOO*

- Publicité -

“Pwasooooon! Pwasooooo!”
“Pwasooooon! Pwasooooo!”
“Madam! Madam!”,
sa ki mo ti kontan,
Marsan pwason ek so lekipman
Tou le samdi li vini depi Mahebourg,
dan so tant, kato ble-ver, ourit,
karang ek viel-rouz.
Sakenn pe atann so tour pou mont lor balans
koumadir zizman dan lakour.
Enn kote pwason,
lot kote de pwa metal
Marsan pwason azoute tire
pou fer de kote vinn egal.

Depi mo ti laz mo ti kone

Ki lazistis li aveg.

Mo ti aprann
dees Themis dan mitolozi grek,
enn fam,

san delizie,

san prezidis,
me kan mo’nn grandi mo’nn trouve,
dan lagon mo ti-z-il moris
de pwa de mezir
pou gran palto ek ti-peser.

Lor lorizon,
enn zoli kouler tirkwaz,
dan fon losean,
enn vag somaz.
Kapitenn kamaron
Lekipaz bann gro mouton,
zot avoy enn briani gratis pou fer santaz
koumadir labwet dan lamson.
Pov ti pwason afame
prese pou morde
vers larm viktim koripsion.

Azordi ennta latet ape flote,
Ennta lekor inn rande,
telman inn debat kont kouran
pou pa fini kouma makro dan bwat ton.

non, non non…
Pa vinn dir mwa nou tou dan mem bato.
Ena gran misie lor krwazier,
ena bourzwa pie dan lo,
ena lasirenn lor bato lavwal,
Apre ena mwa ek twa dan ti bato papie
ki pe ser sintir pou pa trouv zetwal…

Ki mo pou dir twa mo frer,
Ki mo pou dir twa mo ser,
Azordi marsan pwason inn fini ale…
Laba kot li ti pe reste dan Mahebourg
kan vag kraze nou antie lagon priye
pou ki so lam repoz an pe.
Vinn ansam ar mwa
pou rann omaz a marsan pwason ek so balans
a lazistis ek latransparans,
Nou met de pwa metal enn kote,
bann gro rekin lot kote,
parey kouma dees Themis,
san delizie,

san prezidis,
pou netway lagon nou tizil moris.

* Grâce à « Zanfan Koltar » et « De pwa de mezir », Zainab Soyfoo a remporté la 1re manche de Slam League (slam.mu), qui s’est tenue samedi 9 juillet 2022 à City Sport, Riche-Terre.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour