JASON LILY

To ti panse ki li to laverite
Mo ti sertin ki to ti poz parla
Enn ti parsel lalimier
Wi parla dan direksion mo leker.

Mo rant dan losean to lizie
To akeir mwa ek enn kares
Enn kar mwa res poze
Dan trankilite, pe voge dan to lam.

Ti-baba ki pa koz manti lor
Sa zafer ki to resanti.
Ti-mama to dir mwa sant twa lavi
Manier touletan tonn reve, rev for.

Mo enn lam ki pe akonpagn twa
Vizionn nou lor laplaz, wi laba
Pe roule, pe galoupe, pe
Hmm vibre. Kifer pou viv bizin atann dime?