PRISHEELA MOTTEE
President and Founder of Raise Brave Girls Association

Ou pa merit sibir violans.

999 apel lapolis

Nou pei pe viv enn sitiasion

difisil.

Kovid-19 parmi nou.

Konfinnman enn realite.

Pou sertin, li enn plezir,

Pou bokou, li enn lanfer.

Li bat ou, apel sa violans

domestik.

Telefonn Hotline 139

Nou deza viv li.

Nou konn bann sekel.

Nou konn ou lanfer.

Zanfan vinn viktim.

Apel CDU 113

Se pa ou fot,

Si ou enn viktim.

NON, Ou pann fote.

Linn bater ek ou gagn dimal.

Pa perdi letan,

Apel lanbilans.

Nimero 114 rapel sa byen

Ou pann resi telefone,

Li pe bate mem.

Zanfan pe kriye.

Sorti deor

Demann led.

Ed nou ed ou.

Pa res trankil.

Lapolis – 999,

CDU 113,

Violans Domestik 139

ek Anbilans 114

Servi ou lavwa. Demann led.