Sandrine Amélia

Mo ti pe anvole

Ti pe kontanple

Mo ti pe vwayaze

Lespri ti pe divage

 

Enn tapaz asourdisan

Fer mwa trouv disan

Enn dife andan

Finn aret letan

 

Douler ti kraz lezo

Miks desire anba lapo

Tapaz dan latet kouma makalapo

Dan mo detres mo lev drapo

 

So regar fier

Li get mwa soufer

Mansonz ki ti fer mo boner

Zordi finn vinn mo kalver

 

Enn latraksion finn fer mo perdision

Enn admirasion kot monn perdi vizion

San enn mo, san enn diskision…